Arşiv Belgeleri

Bu kategori, Eski yazı ile yazılmış belgelerin günümüz Türkçesine çevirerek siz değerli takipçilerimiz ile paylaşmak açılmış bir kategoridir.

Keşfedilecek

Eski defterler yeniden açılıyor, bir tarihçinin en büyük materyali olan birinci el kaynak, el yazmaları bizlere ne anlatıyor bakalım.

Kapsama Alanı

Bu kategori, Kil tabletleri ile başlayan yazı macerası, Osmanlıca metinlere kadar olan bütün yazılı ve dijital belgeleri kapsıyor.

alternative
Arşiv Belgeleri

Harbiye Nezaret-i Celîlesi'ne (BOA, BEO, 322947)

6 Ağustos [1]330 tarihli tezkire-i aliyye-i nezaret-penâhilerine cevabdır. Boğaz'ın sefâin-i harbiye-i ecnebiye tarafından dûçâr-ı tecâvüz olduğu takdirde derhal kapatılması zaruri ve ânifü'z-zikr halden başka ahvâlde seddi Meclis-i Vükelâ'nın kararına vâbeste bulunduğu tabîî olmakla ona göre muktezâsının îfası siyâkında tezkire-i senâverî terkîm olundu, efendim.

0

Okunma
Sayısı
alternative
Arşiv Belgeleri

Harbiye Nezaret-i Tahrîrât Dairesi Tahrîrât Kalemi (BOA, İ. HB, 1333. Ra/3)

Harbiye Nezaret-i Tahrîrât Dairesi Tahrîrât Kalemi [883]

Ma'rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki 

Üçüncü Kolorduca yeniden teşkili mukarrer olan [19.] Fırka Kumandanlığı'na Sofya Ataşemiliteri Erkân-ı Harbiye Kaymakamı Mustafa Kemal Bey'in icrâ-yı memuriyeti hakkında tanzim olunan irâde-i seniyye lâyihası leffen takdim kılınmış olmakla iktizâsının îfâ ve neticesinin emir ve inbâ buyurulması menût-ı müsaade-i sâmiye-i dâver-i efhamîleridi

0

Okunma
Sayısı
alternative
Arşiv Belgeleri

Sovyetlerin Rusya ve Doğunun Emekçi Müslümanlarına Adlı Bildirgesinin Çevirisidir

RUSYA VE DOĞU'NUN TÜM EMEKÇİ MÜSLÜMANLARINA

Yoldaşlar! Kardeşlerim! 

Rusya'da büyük hadiseler cereyan etmektedir. Yabancı, öteki ülkeleri parçalamak gayesiyle başlatılmış kanlı savaşın sonu yaklaşmaktadır. Dünya halklarını köleleştiren yırtıcıların egemenliği düşüyor. Eski esaret ve kölelik binası Rus devriminin darbeleri atında çatlamaktadır. Buyrultusallığın ve baskının dünyası son günlerini yaşamakta. Yeni bir dünya doğmakta, em

0

Okunma
Sayısı
Ütopiya

Bizlere destek olark, bilim yapmamıza yardımcı olmuş olursun

  • Kreosus üzerinden destek OL!
  • IBAN üzerinden destek OL!
  • Reklam vererek destek OL!

Sosyal Medya Hesaplarımız


alternative