İbrahim Yıldırım M.

Tarihçi / Dr.Öğr.Üyesi

Bloğum

ZAHÎRÜDDÎN MAR’AŞÎ ZÂVİYESİNDEN ANKARA SAVAŞI VE YILDIRIM BAYEZİD

Yıldırım Bayezid kuruluş devri sultanları arasında müstesna bir yere sahiptir. Muhtelif zamanlarda kaleme alınan Türkçe ve Farsça kaynaklar onu, zamanının güzide sultanı olarak tasvir ederler. Batıda yürüttüğü savaşlar ve zaferleri neticesinde Osmanlı hudutlarını genişletmesi, tarihçiler tarafından sevinç ve sitayişle yâd edilir. Bu durum Timurlu Devleti tarihçileri için de geçerlidir. Ancak, Şerefüddîn Ali Yezdî gibi bazı Timurlu sarayına

Aydınlan

Yazma Eserler Kütüphanelerinde Yanlışlıkla İdris-i Bitlisi'nin Adına Kayıtlı Bulunana Eserler ve Bunların Mahiyeti

İdris-i Bitlisi'nin eserleri üzerine yapılmış olan bazı çalışmalarda, onun eserlerinden bazısı babası, Hüsameddin Ali ve Oğlu Ebülfazi Mehmed Efendi'nin eserleriyle karıştırılmıştır. Bu durum, İdris'in eserleri üzerlerine şimdiye kadar sağlıklı bir çalışmanın gerçekleştirilmemiş olmasından kaynaklanmaktadır.

Aydınlan

ABDULLÂH HÂTIFÎ’NİN HAYATI VE BİR TARİH KAYNAĞI OLARAK TİMURNÂME’SİNİN DEĞERi

Mevlana Abdurrahmân Câmî‟nin kız kardeşinin oğlu Abdullah Hâtıfî, Timurlular devrinin sonu ile Safevî döneminin başlarını idrak etmiş hamse sahibidir. Şehnâme tarzında kaleme alınan Timurnâme, tarihe dâir nazm ettiği iki eserinden biri olup, Emir Timur‟un doğumundan vefatına kadarki seferlerini içerir. Türk edebiyatında Lâmi‟î, Fuzûlî ve Halîfe‟nin eserlerinde tesiri görülen Hâtıfî, Mirzâ Hüseyin Baykara ve onun dostu ve veziri Alişîr

Aydınlan

TİMURLU TARİHİNE DAİR FARSÇA YENİ BİR KAYNAK: ZAHÎR-İ MAR’AŞÎ’NİN MÜNTAHABÜ’T-TEVÂRÎH’İ

Timurlular devleti ile ilgili özellikle son bir-iki asır içerisinde çok yönlü çalışmalar yapılmıştır. Gerek siyasî tarih, gerekse kültür ve medeniyeti ile ilgili birçok eser ortaya çıkarılmış ve bu çalışmaların neticeleri neşredilmiştir. Timurlu devletinin kuruluşundan itibaren hızlı gelişen fütuhatına müvâzî olarak muhtelif bilim dalları, özellikle edebiyat ve tarih yazıcılığının gelişme kaydettiği görülmektedir. Şair, edîp ve âlimleri

Aydınlan
Devam
Karanlığa bilgi ile ışık tut.