Hasan Ali Şahin

Tarihçi / Prof.Dr.

Bloğum

Eski Mezopotamya Ticaret Yolları

Güney Mezopotamya'da yaşayan Sümerlerin erken tarihlerde komşu ülkelerle ticarete geçmelerinin sebebi yaşadıkları coğrafyada toprak dışında bir malzemenin olmayışından kaynaklıdır. Sümerler resmi binaları tuğladan, özel evleri ise kerpiçten yaparlardı. Gerek tapınakları süslemek için gerekse silah hammaddesi olarak kalay, bakır, değerli taşlar, altın, gümüş vb. şeyler komşu ülkelerden tedarik etme yolunu seçtiler.

Aydınlan

Eski Ön Asya Hukukunda Ağaçlara Verilen Önem

Eski Ön Asya coğrafyasında yaşayan pek çok medeniyet ağaçlara sosyal, ekonomik, kültürel ve din alanlarında maddi ve manevi olarak her daim yer vermiş ve çeşitli anlamlar yüklemiştir. Yerleşik hayata geçişle beraber sosyal ve ekonomik hayat çerçevesinde Eski Ön Asya coğrafyasında yaşayan insanların başlıca geçim kaynakları tarım ve hayvancılık olmuştur.

Aydınlan

Eski Asur ve Anadolu’da Avukatlık Kurumu

M.Ö. II. bin yılın ilk çeyreğinde, Anadolu’ya gelip yaklaşık 40 adet şehirde yerleşerek ticaretle uğraşan Asurlular, aralarındaki uyuşmazlıkları kendi kurmuş oldukları ticari kurumlarında (kārum ya da wabartum) hallediyorlardı. Bu davalar eğer söz konusu şehirde halledilemez ise, bu defa Kaniš kārumuna gönderiliyor ve orada çözüme kavuşturuluyordu. Şayet Kaniš kārumunda da çözülemez ise, Asur’a gönderiliyor ve Asur’da Şehir Meclisi kara

Aydınlan

Eski Asur Şehir Meclisi’nin Memurları

Eski Asur Devlet teşkilatı hakkında belgelerimizde fazlaca bilgi bulunmamaktadır. Yalnızca birkaç unvan geçmekte ve bunların görev ve yetkilerini de kesin olarak bilemiyoruz. Bunlardan rabi-sikkatimhem Asur hem de Anadolu şehirlerinde görev yapan kimselerin aldıkları bir tür unvandır. Kraliyet memurlarından bir kaçının unvanı belgelerimizde geçer. Bu şahısların Anadolu’da Asur Devleti adına bulundukları ve tüccarlardan vergi toplama yada

Aydınlan

ESKİ ÖNASYA AİLE HUKUKUNDA NAFAKA, TAZMİNAT VE MAL PAYLAŞIMI

İnsanlar tarihin en erken devirlerinden itibaren topluluk halinde yaşamışlardır. Erkek ve kadının örf-adet ve kanunlar çerçevesinde, şahitler huzurunda düzenlenen hukuki vesika ile bir arada bulunmaları ile oluşan aile, toplumun temel birimini oluşturmaktadır. Toplumun çekirdeğini oluşturan aile kutsal kabul edildiği için, devletler çeşitli yasalarla ailenin güvence altına alınmasını sağlamaya çalışmıştır. Aile hukuku eşler ve aile bireyl

Aydınlan

ASUR TİCARET KOLONİLERİ ÇAĞI’NDA (M.Ö. 1975-1725) TİMELKİYA KRALLIĞI

Kültepe metinlerinden öğrendiğimize göre, M.Ö. II. bin yılın ilk çeyreğinde Anadolu’da hüküm süren şehir devletlerinden biri de Timelkiya krallığıdır. Timelkiya, Hahhum-Kaniš arasında son derece önemli bir istasyondur. Asurlu tüccarların kervanları buradan geçtiğinden Kaniš’in doğusunda ekonomik ve siyasi bir güç haline geldiği anlaşılmaktadır. Asurlu tüccarlar burada bir koloni kurarak şehrin ihtiyacı olan hammadde ve mamul eşyayı sağlamış

Aydınlan

Eski Önasya Çivi Yazısı Hukukunda Evlat Edinme

Bu çalışmada Eski Önasya’da uzun süre yaşamış olan kültürler ve bu kültürlerin hukuklarına yansımış olan evlat edinme (adoption) konusu ele alınmıştır. Çocukların yanı sıra yetişkinlerin de kimi zaman evlatlık olarak alındığı durumlar olmuştur. Yaşayan kültürlerin dönemine göre bilhassa sosyal, ekonomik, iktisadi vb. açılardan evlat edinme kavramının başka bir şekle büründüğü açıkça belli olmaktadır. Özellikle gerçekten sosyal anlamı ile e

Aydınlan

Geç Hitit Beylikleri

Hitit İmparatorluğu’nun ortadan kalkmasına rağmen Kızılırmak’ın güneyinde aşağı yukarı beş yüzyıl boyunca Hitit kültürü yaşamaya devam etti. Asur kayıtlarında, Suriye ve Toros Dağları ‘Hatti Ülkesi’ olarak anılmayı sürdürdü. Geç Hitit krallıkları ise bulundukları bölgelerde üzerlerinde Hitit hiyeroglifleri bulunan birçok kaya anıtları diktiler.

Aydınlan

KÜLTEPE METİNLERİNDE GEÇEN RAHİBELERİN AİLE VE TOPLUMDA Kİ KONUMU

Kültepe metinleri, Asurlu tüccarların mektupları, senetleri, mahkeme zabıtlarından oluşmaktadır. Boğazköy'de olduğu gibi dini muhtevalı metinler bulunamamıştır. Bu yüzden belgelerimizde direkt olarak rahibelerin görevleri ile ilgili bilgiler mevcut değildir. Yalnızca, dolaylı olarak rahibelerden bahsedilmektedir. Bu rahibeler Asur' da bulunmaktadırlar ve Anadolu' da ticaretle uğraşan babalarına, kardeşlerine ya da eşlerine ticari konularda

Aydınlan

ESKİ ASUR ve ANADOLU’DA KASSUM GÖREVLİSİ

Bilindiği üzere, M.Ö. II. bin yıl başlarında Eski Asur Devleti ile Anadolu Beylikleri arasında bir antlaşma yapılarak, Asurlu tüccarlar, Anadolu şehirlerinde ticaret yapma imtiyazı elde etmişlerdir. Asurlu tüccarların, A nadolu’da varlığından haberdar olduğumuz kraliyet saraylarının ihtiyaçlarını karşılamak şartıyla ticari imtiyaza kavuşmuş oldukları anlaşılmaktadır. Böylece, Asurlu tüccarlar pek çok Anadolu şehrinde yerleşmek suretiy

Aydınlan
Devam
Karanlığa bilgi ile ışık tut.