Ana Sayfa

    

PDF Al

Saltanat Alametleri

Taht

   Osmanlı padişahlarının hükümdârlık makamına taht denilir. Normal olarak şehzadelerin tahta oturmasına “cülûs”, herhangi bir isyan sonucunda tahta çıkarılmaya da “iclâs”,padişahın tahttan indirilişine de “hal” veya “hal etme” denilmiştir. Tahttan indirilen padişah öldürülmez ise bir daireye yerleştirilir, ölünceye kadar orada yaşardı. Padişahın tahta cülusu hassa tellalları vasıtasıyla ve top atışlarıyla İstanbul halkına duyurulur, ülke geneline fermanlar yazılır, câmilerde adına hutbe okunur ve adına sikkeler bastırılırdı. Cülus Osmanlı Devletine tâbi hükümetlere de bildirilirdi. Taht, padişahlık sembolüydü. Padişahtan başka hiçbir yönetici tahta oturamazdı. 

Tuğ

   Osmanlılar tuğ için “Tuğ-ı Hümâyûn” demişler, bu padişaha mahsus tuğ anlamında kullanılmıştır. Tuğ, atkuyruğu bağlanıp, ucuna altın yaldızlı top geçirilir ve mızrak nevinden bir şeyin ucuna takılarak yapılırdı. Padişahlar sefere giderken tuğlarını da beraber götürürler ve bu münasebetle merasim de yapılırdı. Osmanlı padişahlarının tuğ sayısı yedi adetti. Veziriazamın beş, diğer vezirlerin üçer, beylerbeylerinin ise birer tuğları vardı.

Tuğra

   Ferman, hüküm, berat, menşur ve benzeri yazılar ile paralarda padişahların nişan ve alametleri olarak kullanılan işaret için kullanılmıştır. Tuğra sultanlık alametlerindendir. Osmanlılarda tuğrayı ilk defa 1324 yılında Sultan Orhan kullanmıştır. Tuğralarda padişahın adı, baba adı, ve “han” unvanı ve “el-muzaffer” sıfatı istif edilmiştir. Yavuz Sultan Selim’in tuğrasında görülen ve sonradan adet haline gelen “Şah” unvanı ise aslında isminin bir parçası gibi durmaktadır (Selimşah, Süleymanşah gibi). Yıldırım Bayazid’in tuğrasında “Bayazid b. Murad Han”, Yavuz Sultan Selim’in tuğrasında “Selim Şah b. Bayezid Han el Muzaffer daimen” yazılıdır. “El-muzaffer” unvanı ilk kez II. Murad’ın tuğrasında görülmüştür. Fatih Sultan Mehmed devrinde Osmanlı tuğraları standart şekline ulaşmıştır. Divân-ı Hümâyûn üyesi olan Nişancının hususî vazifelerinden biri de tuğra çekmekti. Nişancılık vazifesi ilga edildikten sonra tuğra çekme hizmetini “tuğrakeş” denilen memurla devam ettirilmiştir. Bu uygulama imparatorluğun sonuna kadar sürdürülmüştür. 

Mühür

   Padişah tahta çıkınca birbirinin aynısı dört mühür yaptırılırdı. Bu mühürlerin birincisi zümrüt ya da yakuttan küp şeklinde yapılır ve padişahta bulunurdu, padişah bu mührü sadece bir yerde kullanır o da kapıkulu askeri sayıldığı için her ay 50.000 kamil akçe maaşı ala bilmek için bu mühre ihtiyaç duyardı.  

İkinci mühür ise Mühr-i Hümâyûn denir altından olup, beyzi şeklindedir veziriazamda bulunur ve veziriazamlık alametidir, padişaha bulunacağı arzda bu mühür kullanılır buna telhis denir.  

Üçüncü mühür, altından yapılır ve yedek olarak enderûn mekteplerinin en yüksek kademesi olan has odabaşında bulunur herhangi bir işte kullanılmaz.  

Dördüncü mühür, Altından yapılmış ve harem-i hümâyûn hazinedarı kadın efendide bulunur ve haremin ihtiyaçlarını karşılamak için alışveriş yapar ve mühür burada kullanılır.

Saltanat Sancakları

   Sancaklar hükümdarlık alametleridir. Osmanlılarda saltanat sancaklarına “Elviye-i Sultânî”, “Alemhâ-yı Osmanî” ve “Sancak-ı Şerîf” gibi isimler verilmiştir. “Elviye-i Sultânî,” sultana ait bayraklar demektir. Hz. Peygamberin bayraklarına “Liva-i Saadet” veya “Liva-i Şerif” gibi isimler verilmiştir. Bayraklar arasında “ak alem” denilen beyaz sancak asıl saltanat sancağıdır. İlk Osmanlı sancakları arasında “kırmızı sancak” vardı. Kanuni Sultan Süleyman devrine kadar “Liva-i Saadet” denilen sancak sayısı dört iken 1529 yılından itibaren yediye çıkarılmıştır. Bu bayrakların ikisi çizgili, ikisi kırmızı, diğerleri de beyaz, yeşil ve sarı renktedirler. Saltanat sancaklarının sırıklarının başları altun alemi olup, zafer ayetleri yazılı olurdu. Her padişah cülusundan sonra kendi adına yazılı olduğu yedi adet sancak yaptırılırdı. Bu bayraklar muharebe esnasında padişahın arka tarafında bulunurdu. Padişah sefere gitmezse, serdar-ı ekrem olarak veziriazam sefere katılır ve saltanat bayrakları sefere götürülürdü. 

Hz. Peygamberin Sancak-ı Şerifi Osmanlılar için eşsiz bir imtiyazdı. Topkapı Sarayı’nın Hırka-i Saadet Dairesi’ndeki Kutsal Emanetler arasında bulunuyordu. Siyah renkli olup Liva-i Saadet veya özgün adıyla “Ukab” olarak isimlendirilmekteydi. Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi sırasında Mekke Emiri Ebu Berekat, kutsal emanetlerle beraber göndermiştir. Ukab’ın sefere götürülmesi büyük bir ayrıcalıktı. İlk kez 1597 yılında Eğri Seferi’ne götürülmüş ve sancağın yanında seyyid ve şeriflerden 300 kişilik bir “Evlad-ı Peygamberi” birliği bulunmuştu. Sancak-ı Şerif, Hırka-i saadet dairesi’ndeki yerinden en son 1826 yılında Yeniçeri Ocağı’nın ilgası sırasında çıkarılmıştır. 

 Mehterhâne

   Mehterhâne için “Mehterhâne-i Hümâyûn”, “Mehterhâne-i Hâkanî” de denilmişti. Mehterhâne’nin Osmanlı Devleti’nde hakimiyet sembolleri arasında olduğu kabul edilmektedir. Osman Bey, Batı Anadolu’da bir uç beyi iken eski Türk geleneklerine uyarak davul ve kös çaldırıyordu. Münşeât-ı Feridun’a göre Selçuklu Sultanı Gıyaseddin Mesud, Osman Bey’e gönderdiği bir fermanla onu Söğüt ve havalisinde uç beyi yapmış, hakimiyet sembolü olarak; tuğ, alem, tabl ve nakkare (mehteran) göndermiştir.  

Nevbet-i Sultan-î olarak mehterhâne çaldırmak dahi bir adet-i kadime-i saltanattır. Selçuklularda Osmanlılara bu adet sürmüştür. Mehterhânedeki çalgı aletlerinin sayıları sınırlı iken zamanla büyüdü ve genişledi ve yalnız saraya, orduya münhasır kalmaktan da çıktı. Her vezir dairesinde bir mehterhane bulundurulması adet oldu. Mehterhane yeniçeri ocağı ile ilişkili olması 1826 yılında lağvedilmiş, yerine Muzıka-i Hümâyun (Askeri Bando) kurulmuştur. 

Evet değerli aydınlanmışlar bu sayede Osmanlı Devleti Saltanat Alametlerine kısaca değinmiş olduk bizleri okuduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum ve yorumlarınızı bekliyorum daha güzel yarınlarda görüşmek üzere.

Duymak Hissetmenin Yarısıdır.

Sümer Uygarlığının Ahlaki, Felsefi ve Mitolojik Özellikleri

    Sümerli düşünürlerin, dünya görüşlerine uygun olarak, insana ve yazgısına abartılı bir güvenleri yoktu. İnsanın çamurdan yoğrulduğuna ve onlara yiyecek, içecek ve barınak sağlayarak hizmet etmek amacıyla yaratıldıklarına kesin olarak emindiler. İnsan, amaçları kestirilemeyen tanrılarca kendisine biçilen yazgıyı önceden bilemediğinden, yaşamın belirsizlikleri ve tekinsizliklerle dolu güvensizlikle çevrili olduğuna inanıyorlardı. Öldüğü zama

Aydınlan

Eleştirel Düşünme ve Transdisiplinerlik

Arada sırada, bu kursta sorulan soruların neden önemli olduğunu düşünmek faydalı olacaktır. Neden 13,8 milyar yıllık tarihi incelemeliyiz?  ilk olarak, daha sonra çalışmalarımızla özel konulara girebileceğimiz bir bilgi çerçevesi sağlar. Ve ayrıca kişisel deneyimlerimizden edindiğimiz bilgiler, öğrendiğimiz her şey arasındaki bağlantıları görebiliriz ve kozmik masalın neresinde yer aldığını biliriz. Büyük tarih, kökenlerimiz hakkında şimdiye k

Aydınlan

Evrenimiz nasıl daha karmaşık hale geldi?

Bu bölüm için en büyük soru, artan karmaşıklığın ilk üç eşiği nedeniyle evrenimiz nasıl daha karmaşık hale geldi? Şimdi başa dönmeye ve büyük tarihin hikayesini anlatmaya hazırız. 

 Bu derste yapacağım şey, artan karmaşıklığın ilk üç eşiğinin hikayesini anlatmak. Ama bu hikayeyi çok basit bir şekilde anlatacağım. Artan karmaşıklığın ilk üç eşiği. Birincisi, yaklaşık 14 milyar yıl önce büyük patlamada evrenin kendisinin ortaya çıkışı. İki

Aydınlan

Neye inanacağımıza nasıl karar veririz?

Bu segmentin en büyük sorusu, neye inanacağımıza nasıl karar vereceğimizdir. Öyleyse bilgi ve bilgi arasındaki ilişki nedir?  

Bir iddiayla sunulmaktan onu değerlendirmeye ve bunu bilgimizin bir parçası olarak alıp almamaya karar vermeye nasıl geçebiliriz? 

 Büyük Tarih kursu boyunca size pek çok bilgi sunulacak. Çeşitli disiplinlerden evren, tarihi ve onun içindeki yerimiz hakkında bilgiler. Ama muhtemelen, bu kursu sadece bilgi a

Aydınlan

Saltanat Alametleri

Taht

   Osmanlı padişahlarının hükümdârlık makamına taht denilir. Normal olarak şehzadelerin tahta oturmasına “cülûs”, herhangi bir isyan sonucunda tahta çıkarılmaya da “iclâs”,padişahın tahttan indirilişine de “hal” veya “hal etme” denilmiştir. Tahttan indirilen padişah öldürülmez ise bir daireye yerleştirilir, ölünceye kadar orada yaşardı. Padişahın tahta cülusu hassa tellalları vasıtasıyla ve top atışlarıyla İstanbul halkına duyurul

Aydınlan

Azerbaycan ve Diğer Türkler

  Azerbaycan ya da diğer Türk Devletleri ile ilgili bir çalışma yaparken çok dikkatli olmamız gerekiyor, Sovyetler Birliği dağılmasından sonra birçok müstakil Türk Devletleri doğdu o dönemde Türkiye bu durum üzerinde hazırlıksız yakalandı. Başlangıçta Azerbaycan ile olan ilişkilerimiz tamamen duygusal olarak iyi bir ivme kazanarak giderken bizim ve onların yapmış olduğu yanlış söylemlerden sonra bu ikili ilişkiler arasında soğuk rüzgarlar esti

Aydınlan

Hitit Uygarlığı Genel Hatları

   Hitit Uygarlığı, Anadolu’da ilk çağlarda kurulan uygarlıklardandır. İlk Çağda Anadolu’da ilk devleti kurmuş olan toplum Hititlerdir. Hititler, MÖ 2000 başlarında Kafkaslar üzerinden Anadolu’ya gelerek Kızılırmak çevresindeki topraklara yerleşmişler. Hattuşaş ’ı başkent yapıp bir devlet kuran Hititler, MÖ 1450 yıllarında büyük bir imparatorluk hâline geldiler. 

Dünyanın ilk yazılı antlaşması olan Kadeş Barış Antlaşması, Hititler

Aydınlan

Tarihsel Düşünme

Tarihsel ve bilimsel açıklama arasındaki ilişki nedir?

Bu segmentin büyük sorusu, tarihsel ve bilimsel açıklama arasındaki ilişki nedir? Öyleyse tarih ve bilim arasındaki farklar nelerdir? Bilimsel açıklamalarla tarihsel açıklamalar arasında ne tür farklılıklar var?  Tarihsel metodolojiyi kullanan herhangi bir bilimsel disiplin var mı? Öyleyse tarih biliminden bahsedebilir miyiz? Ve bilimsel açıklamanın büyük bir tarih

Aydınlan

Her Şeyin Tarihi Büyük Tarih Nedir ?

Bu segment için büyük soru, büyük tarih nedir? Bu, büyük tarihe ait bir derstir. Büyük tarih dersleri, neredeyse 14 milyar yıl önce, evrenimizin ilk Büyük Patlamada ortaya çıktığı andan itibaren, her şeyin, kelimenin tam anlamıyla evrenimizdeki her şeyin tarihini anlatıyor. Bu ders, evrenin, yıldızların, gezegenlerin ve canlı organizmaların ve biz insanların da hikayesini anlatıyor. Bu yüzden birçok farklı disiplini birbirine bağlar. Yaklaşımı

Aydınlan

Süleyman Mabedi

Mabedin İnşa Düşüncesi  

Davud, M.Ö 1000 yıllarında Kudüs şehrini fethetmiş, onun kendi kültür değerlerine ve yaşam biçimine ve o dönem sosyal ve ekonomik şartlarına uygun olarak imar etmiştir. Çevre devlet ve toplumların muhtemel saldırılarına karşı koya bilmek için şehrin etrafını surlar ile donatmış daha sonra Davud Kudüs’ü Yahudi toplumunun dini ve siyasi başkenti yaptı. 

Kudüs’e yerleşen Davud, kendisini düşma

Aydınlan

Harbiye Nezaret-i Tahrîrât Dairesi Tahrîrât Kalemi (BOA, İ. HB, 1333. Ra/3)

Harbiye Nezaret-i Tahrîrât Dairesi Tahrîrât Kalemi [883]

Ma'rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki 

Üçüncü Kolorduca yeniden teşkili mukarrer olan [19.] Fırka Kumandanlığı'na Sofya Ataşemiliteri Erkân-ı Harbiye Kaymakamı Mustafa Kemal Bey'in icrâ-yı memuriyeti hakkında tanzim olunan irâde-i seniyye lâyihası leffen takdim kılınmış olmakla iktizâsının îfâ ve neticesinin emir ve inbâ buyurulması menût-ı müsaade-i sâmiye-i dâver-i efhamîleridi

Aydınlan

Harbiye Nezaret-i Celîlesi'ne (BOA, BEO, 322947)

6 Ağustos [1]330 tarihli tezkire-i aliyye-i nezaret-penâhilerine cevabdır. Boğaz'ın sefâin-i harbiye-i ecnebiye tarafından dûçâr-ı tecâvüz olduğu takdirde derhal kapatılması zaruri ve ânifü'z-zikr halden başka ahvâlde seddi Meclis-i Vükelâ'nın kararına vâbeste bulunduğu tabîî olmakla ona göre muktezâsının îfası siyâkında tezkire-i senâverî terkîm olundu, efendim.

Aydınlan

GİYOTİNE GİDEN YOL Fransız İhtilali

İhtilal öncesi siyasi ve ekonomik durum 

 

 Devrim öncesi Fransa’da hukuki olarak üç sınıf bulunuyordu bunlar: Ayrıcalıklı sınıflar ile ayrıcalıklı sınıfların dışındaki bütün kesimleri içinde bulunduran üçüncü zümre (Tiers Etat).

Soylular

 

  Tüm soyluların kılıç kuşanma, çeşitli vergilerden muaf olmak, feadal haklardan kaynaklanan vergileri köylülerden toplamak gibi ayrıcalık

Aydınlan

LOZAN ANTLAŞMASI ÖZET

     Lozan antlaşması 143 maddeden oluşmaktadır bu maddeleri sizler için başlıklar altında toplayıp derledim.

     Burada bir konu üzerine değinmek istiyorum gündemde Lozan Antlaşması hakkında bazı yanlış bilgiler dolaşıyor bunlardan bazıları ;

- Lozan Antlaşması neden Türkiye’de yok ?

Cevap: Lozan Antlaşması 143’cü maddesi aynen şu şekildedir ( LAUSANNE’de, yirmi dört Temmuz bin dokuz yüz yirmi üç tarihinde, yalnız bir nüsha

Aydınlan

THEODOR HERZL ve SİYASAL SİYONİZMİN DOĞUŞU

     Siyon kelimesi Yahudi kutsal kitabında Kudüs şehrini tanımlamak için kullanılmaktadır. Siyonizm, bu kelimeden türemiş ve Kutsal metinlerde İbraniler, İsrailoğulları, Museviler ya da Yahudiler olarak isimlendirilen halkın kültürel ve dini mirasını siyasallaştıran bir ideoloji olarak ortaya çıkmıştır. M.S 70 yılında Babil’liler tarafından yıkılan Kutsal Mabet’ten itibaren Filistin’e dönme arzusu taşıyan Yahudileri bir araya getirip organize

Aydınlan

LOZAN ANTLAŞMASI ( III )

MADDE 101.

Türkiye, transit serbestliği konusunda Barselona Konferansınca 14 Nisan 1921 tarihinde kabul edilmiş olan Sözlesme ve Statü ile Uluslararası yarari olan su yollari rejimine ilişkin olarak, aynı Konferansça 19 Nisan 1921 tarihinde kabul edilen Sözlesme ile Statüye ve ek Protokole katıldığını bildirir. Bunun sonucu olarak, Türkiye, işbu Anlasmanin yürürlüğe girişiyle, bu Sözlesmelerin, Statülerin ve Protokolleri

Aydınlan

LOZAN ANTLAŞMASI ( II )

MADDE 51.

50 nci Maddede öngörülen bölüstürme sonucu olarak, Osmanlı Devlet Borcu'nun [Düyun-u Umumiye-i Osmaniye'nin] Yıllık borçlarindan, ilgili her Devlete düsen pay söyle saptanacaktir: 

50 nci Maddenin lik fıkrasında öngörülen bölüstürme için, önce, 12 nci ve 15 nci Maddelerde belirtilen adalar ile Balkan Savaşları sonucunda Osmanlı İmparatorluğundan ayrılmış topraklarin tümüne düsen payın saptanmasina girişil

Aydınlan

LOZAN ANTLAŞMASI ( I )

HÜKÜMLER :

MADDE 1. 

İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girişi tarihinden başlayarak, bir yandan İngiliz İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya, YUNANİSTAN, Romanya Sırp-Hırvat-Sloven Devleti ve öte yandan Türkiye arasında olduğu kadar, bunların uyrukları arasında da, barış durumu kesin olarak kurulmuş olacaktır. 

Taraflar arasında resmi ilişkiler kurulacak ve tarafların ülkelerinde diplomasi ve kon

Aydınlan

YRD. DOÇ. DR. HALİL ERSİN AVCI | UYGARLIKLAR TARİHİ (Kitap)

YRD. DOÇ. DR. HALİL ERSİN AVCI | UYGARLIKLAR TARİHİ SOSYOLOJİ LİSANS PROGRAMI

Aydınlan

PROF. DR. MUHARREM KESİK | SELÇUKLULAR TARİHİ (Kitap)

PROF. DR. MUHARREM KESİK | SELÇUKLULAR TARİHİ TARİH LİSANS PROGRAMI

Aydınlan

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Tunçel | Kitabın İlk Formu: Eski Mezopotamya’nın Kil Tabletleri

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Tunçel | Kitabın İlk Formu: Eski Mezopotamya’nın Kil Tabletleri

Aydınlan

Muhittin ÖZDEMİR | İSLÂM BORÇLAR HUKUKUNDA BERÂET KAVRAMI

İSLÂM BORÇLAR HUKUKUNDA BERÂET KAVRAMI VE MEZHEPLERİN BERÂET KAVRAMI ÜZERİNDEKİ METODOLOJİK AYRILIKLARI

Aydınlan

Doç. Dr. Cengiz KARTIN | Sultan II. Abdülhamid’den Paris Barış Konferansı’na Kürtler

Doç. Dr. Cengiz KARTIN | Sultan II. Abdülhamid’den Paris Barış Konferansı’na Kürtler

Aydınlan

Muhammet Cevat Acar | S. Freud'un Din ile İlgili Görüşlerinin Analizi

Muhammet Cevat Acar | S. Freud'un Din ile İlgili Görüşlerinin Analizi

Aydınlan

Elif BAŞCI | KUTSAL MEKÂNIN YENİDEN ÜRETİMİ: GÖBEKLİ TEPE ÖRNEĞ

Araştırmanın amacı, Göbekli Tepe örneğinde kutsal mekânın yeniden üretim sürecini incelemektir. Göbekli Tepe arkeolojik özellikleri, tarihi, mimarisi vb. bir çok yönü ile araştırma konusu olarak ele alınmış ve incelenmiştir. Bu durum Göbekli Tepenin popüler bir mekân haline gelmesine sebebiyet vermiştir.

Aydınlan

Dr. Öğr. Üyesi CAN DEVECİ | BALFOUR DEKLARASYONUNDAN İSRAİL’İN KURULUŞUNA: FİLİSTİN’İN İŞGALİ

Birinci Dünya Savaşı’nın Filistin açısından önemli anı 1917 yılının son aylarıdır. Bu tarihten itibaren başta Kudüs olmak üzere Filistin’de adalete dayalı Osmanlı idaresi son bulmuş ve İngiltere mandaterliği altında şekille - nen işgal süreci başlamıştır

Aydınlan

Doç. Dr. Cengiz KARTIN | İNGİLİZ İSTİHBARAT BELGELERİ ÜZERİNDEN ORTADOĞU’YA ORYANTALİST BİR BAKIŞ

Türk-İngiliz münasebetleri oldukça eskiye dayanmaktadır. Söz konusu süreç William Ewart Galdstone’a kadar dostane gelişmiştir. Bu tarihten sonra İngilizler Osmanlı Devleti’nin parçalamayı hedef almışlardır. Osmanlı topraklarına ve Ortadoğu coğrafyasına pek çok asker, doktor, arkeolog vb. görevli çeşitli amaçlarla seyahat etmiştir.

Aydınlan

Erken Neolitik Dönem Göbekli Tepe

Erken Neolitik Dönem Göbekli Tepe

Aydınlan

Kerem Cankoçak | Çoklu Evrenler veya Paralel Evrenler

Günümüz fiziği yaradılışçı iddiaları desteklemekten çok uzaktadır. Büyük Patlama her şeyin başlangıç noktası değil, tam tersine bir ara dönemdir, bir faz geçişidir bir anlamda.

Aydınlan

Salih SARI | Giyotine Giden Yol < Fransız İhtilali >

Fransız İhtilali kısa bir anlatım ile genel hatlarına değinmek.

Aydınlan

Salih SARI | KUDÜS’TE SÜLEYMEN TAPINAĞI

KUDÜS’TE SÜLEYMEN TAPINAĞI

Aydınlan
Devam
Karanlığa bilgi ile ışık tut.