Harbiye Nezaret-i Tahrîrât Dairesi Tahrîrât Kalemi (BOA, İ. HB, 1333. Ra/3)

Harbiye Nezaret-i Tahrîrât Dairesi Tahrîrât Kalemi [883]

Ma'rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki 

Üçüncü Kolorduca yeniden teşkili mukarrer olan [19.] Fırka Kumandanlığı'na Sofya Ataşemiliteri Erkân-ı Harbiye Kaymakamı Mustafa Kemal Bey'in icrâ-yı memuriyeti hakkında tanzim olunan irâde-i seniyye lâyihası leffen takdim kılınmış olmakla iktizâsının îfâ ve neticesinin emir ve inbâ buyurulması menût-ı müsaade-i sâmiye-i dâver-i efhamîleridir. Ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 2 Rebîülevvel sene [1]333 ve fi 5 Kânûn-i Sânî sene [1]330 / [18 Ocak 1915]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Harbiye Nâzırı Vekili 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Talat

Harbiye Nezaret-i Tahrîrât Dairesi Tahrîrât Kalemi [2617]

     İrâde-i Seniyye

Üçüncü Kolordu'da yeniden teşkil olunan [19.] Fırka Kumandanlığı'na Sofya Ataşemiliteri  Erkân-ı Harbiye Kaymakamı Mustafa Kemal Bey memur edilmiştir.

İşbu irâde-i seniyyenin icrâsına Harbiye nâzırı memurdur.

Fî 4 Rebîülevvel sene [1]333 - Fi 7 Kânûn-î Sânî sene [1]330 / [20 Ocak 1915]

Harbiye Nâzırı Vekili                         Sadrazam 

           Talat                                   Mehmed Said                      Mehmed Reşad

 

Fotoğraf kaynağı Link

YouTube kanalımızdan size özel videolar

Yorum ekleyin...

Yorum yapa bilmek için GİRİŞ YAP

Ütopiya

Henüz bir yorum yok.

Teşekkür Ediyoruz

Kıymetli aydınlanmış bu yazımızı okuduğunuz için teşekkür ediyoruz.